دبیرستان دخترانه آلا
  کادر آموزشی و علمی

سودابه لامعی(معاون آموزشی)
کارشناسی مدیریت آموزشی 28 سال سابقه

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

اکرم راسخ(معاون آموزشی)
 
تصاویر زیباسازی نایت اسکین

صدیقه حسین زاده (معاون آموزشی)
کارشناسی مدیریت آموزشی 8 سال سابقه
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
زهرا رحیمی(معاون آموزشی)
کارشناسی
 زبان و ادبیات ارمنی 13 سال سابقه
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
پری سادات رسول(کتابدار)
فوق دیپلم 11 سال سابقه
تصاویر زیباسازی نایت اسکین

نازنین خدامراد (کارشناس IT)
کارشناسی ارشد MIT 
 5سال سابقه
تصاویر زیباسازی نایت اسکین
فرزانه احسانی(کارشناس IT)
کارشناسی زیست شناسی عمومی
تصاویر زیباسازی نایت اسکین

سارا صبور اردوبادی(معاون تربیتی)
کارشناسی مدیریت3سال سابقه
تصاویر زیباسازی نایت اسکین

خانم مقدسی(معاون بهداشت)


تصاویر زیباسازی نایت اسکین
 
 
نقشه سایت