دبیرستان دخترانه آلا
  گروه ادبیات
صدیقه کاظمی
کارشناسی ادبیات فارسی 31 سال سابقه
تصاویر زیباسازی نایت اسکین

سهیلا موسی زاده
کارشناسی ارشد ادبیات فارسی 22 سال سابقه
تصاویر زیباسازی نایت اسکین

افسانه عضد
کارشناسی ادبیات فارسی 10 سال سابقه
 
نقشه سایت